Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 123
Năm 2022 : 1.952.029
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐỀ ÁN: Vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp Trường mầm non Lương Phong số 1

 

PHÒNG GD VÀ ĐT HIỆP HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN LƯƠNG PHONG SỐ 1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   01/ĐA- MN

Lương Phong, ngày  21 tháng 3 năm 2022

 

    

ĐỀ ÁN

Vị trí việc làm và cơ cấu viên chức

theo chức danh nghề nghiệp Trường mầm non Lương Phong số 1

 

Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

  1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của đơn vị Trường mầm non Lương Phong số 1

  1.1. Nội dung hoạt động

Năm học 2021- 2022 nhà trường có 15 nhóm lớp với tổng số 400 học sinh. Trong đó có 01 nhóm trẻ (XHHGD) và 14 lớp mẫu giáo. Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường là 33 người, với các nội dung hoạt động  như sau:

- Xây dựng phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của nhà trường.

- Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 24 tháng tuổi đến 06 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Chủ động đề xuất nhu cầu, tham gia tuyển dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường công lập; quản lý, sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định. Công bố công khai mục tiêu, chương trình, kế hoạch giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.

- Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của nhà trường trong quản lý hoạt động giáo dục.

- Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; quản lý trẻ em; tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi trong phạm vi được phân công; thực hiện hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non khác trên địa bàn nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục theo phân công của cấp có thẩm quyền.

- Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật; xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa.

- Tham mưu với chính quyền, phối hợp với gia đình hoặc người chăm sóc trẻ em và tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động phù hợp trong cộng đồng.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

1.2. Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động

Là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hiệp Hòa

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường được quy định trong các văn bản pháp quy của nhà nước, của ngành; là cơ quan tham mưu trực tiếp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND Hiệp Hòa về xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục ngắn hạn, trung hạn, dài hạn cũng như công tác nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non của địa phương.

1.3. Cơ chế hoạt động

Nhà trường hoạt động theo Quy chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng.

Nhà trường thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của trường mầm non theo quy định trong Điều lệ trường mầm non.

2. Những yếu tố tác động đến hoạt động của Trường mầm non Lương Phong số 1

Những đặc điểm tình hình trên đã tác động đến hoạt động của nhà trường cụ thể như sau:

2.1 Yếu tố bên trong:

- Thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non theo quy định của Luật giáo dục và quy định của Điều lệ trường mầm non.

- Được nhà nước cấp ngân sách hoạt động (nguồn kinh phí tự chủ).

- Cơ sở vật chất: Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, cơ sở vật chất ngày càng khang trang, có hệ thống CNTT kết nối Internet, có Email, Website phục vụ tốt nhất cho dạy, học và quản lý.

2.2. Yếu tố bên ngoài

- Được sự quan tâm của UBND huyện, các phòng ban của huyện đặc biệt phòng Nội vụ; phòng Giáo dục và đào tạo đến phong trào giáo dục của nhà trường. Địa phương quan tâm phong trào giáo dục, có sự phối hợp đồng bộ và quan tâm đầy đủ của các cấp, ngành liên quan, của gia đình và cộng đồng.

- Số hộ khẩu và số nhân khẩu tăng giảm thường xuyên do người dân đến làm ăn và công tác tại địa bàn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị vẫn còn thiếu về số lượng, một số chưa đồng bộ về chất lượng. 

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

 1. Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019;
 2. Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;
 3. Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
 4. Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;
 5. Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
 6. Căn cứ Thông tư số 52/TT/2021-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non;
 7. Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;
 8. Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;
 9. Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
 10. Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
 11. Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ GDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;
 12. Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;
 13. Căn cứ Thông tư  số  48/2011/TT- BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ GDĐT Quy định chế độ làm việc đối với  giáo viên mầm non;
 14. Căn cứ Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định cơ chế, chính sách hợp đồng giáo viên mầm non và mức thu học phí bậc học mầm non trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;
 15. Căn cứ Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang;
 16. Căn cứ Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;
 17.  Căn cứ Quyết định số 4261/QĐ-SNV ngày 18/11/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt danh mục VTVL, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đơn vị sự nghiệp công lập do UBND huyện Hiệp Hòa quản lý.
 18. Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 01/3/2011 của  UBND huyện Hiệp Hòa về việc việc thành lập  Trường mầm non Lương Phong số 1.

 

Phần II

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

I. XÂY DỰNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Tổng số vị trí việc làm (VTVL) của trường mầm non Lương Phong số 1 là: 05 vị trí; Tổng số người làm việc là 33 người (trong đó gồm 30 viên chức, 03 hợp đồng theo Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND).

Cụ thể như sau:

1. Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ quản lý, điều hành (02 vị trí):

1.1. Vị trí Hiệu trưởng: 01 vị trí, 01 người làm việc (01 viên chức)

- Nhiệm vụ, công việc:

Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền; có trách nhiệm giải trình khi cần thiết.

Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Thực hiện các nhiệm vụ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý giáo dục; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ quản lý theo quy định; xây dựng kế hoạch phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên, nhân viên; động viên và tạo điều kiện cho giáo viên và nhân viên tham gia các hoạt động đổi mới giáo dục; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển giáo viên, giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm phó hiệu trưởng.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường.

Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường; quyết định khen thưởng.

Tham gia sinh hoạt cùng tổ chuyên môn hoặc tổ văn phòng; trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục 02 giờ trong một tuần; tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý; được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và các chính sách ưu đãi theo quy định.

Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện xã hội hoá giáo dục; phối hợp tổ chức, huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm (MN).

- Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên Mầm non hạng III.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Tin học, ngoại ngữ: Có trình độ đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng vị trí việc làm.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III.

- Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo quy định tại Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chứng chỉ lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 04 được cấp chứng chỉ theo quy định số 07-QĐ/BTCTW ngày 16/4/2008 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cán bộ, đảng viên.

1.2. Phó Hiệu trưởng: 01 vị trí, 02 người làm việc (02 viên chức)

- Nhiệm vụ, công việc:

Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ quản lý theo quy định.

Điều hành hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.

Tham gia sinh hoạt cùng tổ chuyên môn hoặc tổ văn phòng; trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục 04 giờ trong một tuần; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý; được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và các chính sách ưu đãi theo quy định.

Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

1.2.1. Năng lực chung

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm (Mầm non);

- Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên Mầm non hạng III;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;

- Tin học, ngoại ngữ: Có trình độ đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng vị trí việc làm.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III.

- Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo quy định tại Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chứng chỉ lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 04 được cấp chứng chỉ theo quy định số 07-QĐ/BTCTW ngày 16/4/2008 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn kiến thức Quốc phòng- An ninh cho cán bộ, đảng viên.

1.2.2. Năng lực cụ thể

1.2.2.1. Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác giáo dục trẻ, công tác xây dựng Chương trình giáo dục trẻ

- Nhiệm vụ, công việc:

+ Phụ trách chuyên môn mảng giáo dục trẻ, chỉ đạo xây dựng chương trình giáo dục các độ tuổi, việc nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng giảng dậy của giáo viên đối với học sinh.

+ Phụ trách việc kiểm tra hướng dẫn HSSS GV, học sinh, xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài nhóm lớp, hệ thống bảng biểu các nhóm lớp.

+ Quản lý đồ dùng, học liệu GVHS toàn trường; Phụ trách các phong trào thi đua. Phụ trách hồ sơ phổ cập, công tác BDTX. Quản lý các phần phần mềm liên quan đến công tác phát triển số lượng và phổ cập.

+ Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ trong một tuần, được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định.

- Chịu trách nhiệm điều hành các công việc khác của nhà trường do hiệu trưởng phân công.

1.2.2.2. Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác nuôi dưỡng, cơ sở vật chất

- Nhiệm vụ, công việc:

+ Phụ trách chuyên môn mảng nuôi dưỡng, xây dựng và chỉ đạo nâng cao chất lượng nuôi dưỡng trong toàn trường, công tác VSATTP, chất lượng nuôi dưỡng trẻ của giáo viên đối với học sinh.

+ Phụ trách tài sản, CSVC nhà trường; công tác tuyên truyền;  Quản lý các phần phần mềm liên quan đến công tác nuôi dưỡng, kiểm định chất lượng và trang Website của nhà trường.

+ Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ trong một tuần, được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định.

+ Chịu trách nhiệm điều hành các công việc khác của nhà trường do hiệu trưởng phân công.

2. Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ hoạt động nghề nghiệp (01 vị trí): Giáo viên mầm non; 01 vị trí, 28 người làm việc (25 viên chức, 03 hợp đồng theo Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND).

- Nhiệm vụ, công việc:

+ Bảo vệ an toàn về thể chất, tinh thần và tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường.

+ Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non.

+ Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; thực hiện quy tắc ứng xử của giáo viên, các quy định về đạo đức nhà giáo theo quy định.

+ Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ của trẻ em; chủ động phối hợp với gia đình của trẻ em để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.

+ Tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

+ Thực hiện quy định của nhà trường và các quy định khác của pháp luật.

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm (Mầm non);

- Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên Mầm non hạng III;

- Tin học, ngoại ngữ: Có trình độ đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng vị trí việc làm.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III.

3. Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ: 02 vị trí, 02 người làm việc (02 viên chức) cụ thể như sau:

 3.1. Vị trí Kế toán: 01 vị trí, 01 người làm việc (01 viên chức)

- Nhiệm vụ, công việc:

+ Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

+ Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

+ Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

+ Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp; chuyên ngành: Kế toán.

- Chức danh nghề nghiệp: Kế toán viên trung cấp.

- Tin học, ngoại ngữ: Có trình độ đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng vị trí việc làm.

3.2. Vị trí Y tế: 01 vị trí, 01 người làm việc (01 viên chức)

- Nhiệm vụ, công việc:

+ Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe trong nhà trường, xây dựng các chương trình kế hoạch; đề xuất các giải pháp, phương pháp quản lý về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành phục vụ hoạt động của đơn vị.

+ Quản lý hồ sơ, sổ sách y tế, chăm sóc sức khỏe học sinh.

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp; chuyên ngành: Y sỹ.

- Chức danh nghề nghiệp: Y sỹ hạng IV.

- Tin học, ngoại ngữ: Có trình độ đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng vị trí việc làm.

II. SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

Căn cứ nhiệm vụ, chức năng được giao, các yếu tố như ảnh hưởng, số lượng vị trí việc làm và bản mô tả công việc của các vị trí việc làm, Trường Mầm non Lương Phong số 1 xác định số lượng người làm việc như sau: Tổng số người làm việc là 33 người, (trong đó gồm 30 viên chức, 03 hợp đồng đồng theo Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND). Cụ thể như sau:

 

STT

 

Tên vị trí việc làm

 

 

Số lượng VTVL

 

 

Số lượng người làm việc

 

 

Chức danh nghề nghiệp

 

Tổng số

 

Viên chức

 

Lao động hợp đồng

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

A

Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ quàn lý, điều hành

02

03

03

 

 

1

Vị trí Hiệu Trưởng

01

01

01

 

GV MN hạng III

2

Vị trí Phó Hiệu trưởng

01

02

02

 

GV MN hạng III

B

Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ hoạt động nghề nghiệp

01

28

25

03

 

1

Vị trí Giáo viên mầm non

01

28

25

03

GV MN hạng III

C

Nhóm vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ

02

02

02

 

 

1

Vị trí Kế toán

01

01

01

 

Kế toán viên trung cấp

2

Vị trí Y tế

01

01

01

 

Y sỹ hạng IV hoặc Điều dưỡng hạng IV.

 

 

Tổng số

5

33

30

03

 

 

Trên đây là Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trường mầm non Lương Phong số 1 trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, Quyết định phê duyệt./.

Nơi nhận:

- CT UBND huyện;

- PCT UBND huyện P.V.Nghị;

- Phòng Nội vụ;

- Phòng GD&ĐT;

- Toàn thể viên chức Trường MN

Lương Phong số 1;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hà Thị Vân

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới